<
 
A A A K
SmodBIP

Zasady funkcjonowania

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
Wszystkie sprawy przyjmowane są i załatwiane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 161 poz. 1109) oraz KPA.

Do rozpatrzenia prowadzonych spraw stosuje się również:
- Ustawę o ochronie przeciwpożarowej,
- Rozporządzenie w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania,
- Rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
- Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- Kodeks karny,
- Ustawę Prawo Budowlane.

Przyjmowaniem korespondencji jawnej zajmuje się kancelaria. Na każdej korespondencji wpływającej pracownik kancelarii nanosi datę wpływu i numer z dziennika korespondencyjnego a następnie przedkłada naczelnikowi jednostki organizacyjnej do dekretacji i dalszych poleceń w danej sprawie. Korespondencja zadekretowana zostaje przekazywana przez pracownika kancelarii do właściwych komórek organizacyjnych za pokwitowaniem w dzienniku korespondencji w celu załatwienia sprawy. Pisma pilne i terminowe, telegramy i faksy po uprzedniej dekretacji przez kierownika jednostki organizacyjnej doręcza się adresatowi bezzwłocznie. Przestrzeganie zasady szybkiego i sprawnego obiegu pism ułatwia terminowe i właściwe załatwienie

Kancelaria rejestruje:
- pocztę zwykłą, wpływy faksów i telegramów, faktury, rachunki i noty nadesłane do zapłaty – w dzienniku korespondencyjnym ,

Rejestracji nie podlegaja:
- publikacje (gazety, czasopisma, książki, afisze, ogłoszenia, prospekty itp.),
- potwierdzenia odbioru, które dołącza się do akt właściwej sprawy,
- zaproszenia, życzenia itp.

Każda wpływająca korespondencja podlega rozpatrzeniu i udzieleniu odpowiedzi. Zgodnie z instrukcję kancelaryjną stosuje się załatwienie sprawy drogą pisemną. Pracownik przygotowuje projekt pisma załatwiającego sprawę. Projekt ten wraz z aktami sprawy przedkłada do wglądu aprobującemu, który sprawdza prawidłowość projektowanego załatwienia sprawy i po akceptacji zwraca go referentowi celem sporządzenia czystopisu. Przygotowaną odpowiedź w sprawie przedkładana jest kierownikowi jednostki organizacyjnej do podpisu.
Podpisana dokumentacja zostaje przekazana do sekretariatu. Sprawy załatwione przekazuje się adresatowi osobiście za pokwitowaniem lub drogą pocztowa. Sposób i datę załatwienia sprawy odnotowuje pracownik sekretariatu w dzienniku korespondencji wysłanej. Kopia pisma wraz z całą dokumentacją w danej sprawie, wraca do referenta prowadzącego sprawę z odpowiednią adnotacją.
W zakresie funkcjonowania komendy zapewniono:
- stosowanie instrukcji kancelaryjnej,
- przestrzeganie przepisów prawnych w tym kodeksu postępowania administracyjnego i innych,
- organizację przyjmowania w komendzie interesantów (stron),
- wymagane druki, pieczęcie oraz stemple,
- archiwizowanie dokumentów,
- rozpatrywanie wpływających skarg, wniosków i zażaleń.Opublikował: admin kwpsp
Publikacja dnia: 05.11.2015
Podpisał: admin kwpsp
Dokument z dnia: 05.11.2015
Dokument oglądany razy: 2 731