<
 
A A A K
SmodBIP

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, zwanej dalej „komendą wojewódzką", określa szczegółową organizację komendy wojewódzkiej, w tym:
1) kierowanie pracą komendy wojewódzkiej;
2) strukturę organizacyjną komendy wojewódzkiej;
3) zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
4) wzory pieczęci i stempli;
5) liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy wojewódzkiej.
2. Nazwę i zakres działania komendy wojewódzkiej określa statut nadany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Zarządzeniem nr 6 z dnia 31 maja 2010r.

§ 2. 1. Komenda wojewódzka jest zakwalifikowana do I kategorii komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.
2. Terenem działania komendy wojewódzkiej jest obszar województwa dolnośląskiego.
3. Siedzibą komendy wojewódzkiej jest miasto Wrocław.

§ 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:
1) PSP - Państwową Straż Pożarną;
2) KP/M PSP - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej;
3) OSP - ochotniczą straż pożarną;
4) ośrodek szkolenia - ośrodek szkolenia komendy wojewódzkiej utworzony w trybie art. 17a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.);
5) ksrg - krajowy system ratowniczo - gaśniczy.


ROZDZIAŁ II
Kierowanie pracą Komendy

§ 4. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wykonuje zadania i kompetencje PSP w imieniu Wojewody Dolnośląskiego z ustawowego upoważnienia lub własnym, jeżeli ustawy tak stanowią.

§ 5. 1. Pracą komendy wojewódzkiej kieruje Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, zwany dalej „komendantem wojewódzkim", przy pomocy dwóch Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, zwanych dalej „zastępcami komendanta wojewódzkiego" i kierowników komórek organizacyjnych.
2. Podczas nieobecności komendanta wojewódzkiego pracą komendy wojewódzkiej kieruje i działa w imieniu komendanta wojewódzkiego wyznaczony zastępca komendanta wojewódzkiego.
3. Podczas nieobecności komendanta wojewódzkiego i zastępców komendanta wojewódzkiego nadzór nad działalnością komendy wojewódzkiej sprawuje wyznaczony naczelnik wydziału.

§ 6. 1. Do podpisu i aprobaty komendanta wojewódzkiego zastrzega się dokumentację:
1) dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi wojewódzkiemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
2) akty administracyjne wydawane w postępowaniu administracyjnym przez komendanta wojewódzkiego jako organu administracji rządowej;
3) kierowaną do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych szczebla krajowego i wojewódzkiego;
4) pisma kierowane do senatorów i posłów;
5) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępców komendanta wojewódzkiego, kierowników komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej, komendantów powiatowych (miejskich) PSP;
6) zakresy czynności zastępców komendanta wojewódzkiego, komendantów powiatowych (miejskich) PSP oraz pracowników i strażaków komendy wojewódzkiej;
7) zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli oraz inne dokumenty koordynujące działania jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa włączonych do ksrg.
2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępców komendanta wojewódzkiego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 , lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.
3. Jeżeli komendant wojewódzki nie może pełnić obowiązków służbowych, jego zadania i kompetencje realizuje wyznaczony zastępca komendanta wojewódzkiego, na podstawie pisemnego upoważnienia.
4. Przy komendancie wojewódzkim mogą działać doraźne rady, zespoły, komisje i sztaby, o charakterze pomocniczym lub opiniodawczo-doradczym. Cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy komendant wojewódzki określa w odrębnej regulacji.
5. Przy komendancie wojewódzkim działa Komisja Dyscyplinarna, której szczegółową organizację określają odrębne przepisy. W komisji tej działa sekretariat.
6. Komendant wojewódzki lub upoważniony przez niego zastępca komendanta wojewódzkiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej, komendant wojewódzki podaje do powszechnej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w budynku komendy wojewódzkiej.

§ 7. Do zadań kierującego komórką organizacyjną należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad merytorycznym i formalnym działaniem komórki organizacyjnej;
2) podpisywanie pism w zakresie działania komórki organizacyjnej, niezastrzeżonych do podpisu przez komendanta wojewódzkiego lub jego zastępców;
3) organizowanie odpraw służbowych, instruktaży, szkoleń doskonalących w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej;
4) nadzór nad realizacją planów pracy oraz dyscypliną służby i pracy;
5) wnioskowanie w sprawach wynikających ze stosunku służby i pracy podległych strażaków i pracowników cywilnych;
6) określanie szczegółowych zakresów czynności poszczególnych stanowisk pracy;
7) zapewnienie stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz tworzenie zasobów archiwalnych;
8) wydawanie poleceń służbowych podległym strażakom i pracownikom cywilnym w sprawach objętych zakresem działania komórki organizacyjnej;
9) zapewnienie ochrony tajemnicy prawem chronionej;
10) wprowadzenie i bieżący nadzór nad procesem samokontroli zadań realizowanych przez podległych strażaków i pracowników cywilnych.ROZDZIAŁ III
Struktura organizacyjna Komendy

) 8.1. W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw akt posługują się symbolami:
1) Wydział Operacyjny - symbol WR,
w tym Sekcje:
   a) Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego - symbol WSKR,
    b) Analiz i Kontroli - symbol WRA
2) Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy - symbol WZ,
3) Wydział Organizacji i Nadzoru - symbol WO,
4) Wydział Kadr - symbol WK,
5) Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny - symbol WT,
     w tym Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych - symbol WZP,
6) Wydział Finansów - symbol WF,
7) Ośrodek Szkolenia PSP - symbol WOSz,
8) Wydział Informatyki i Łączności - symbol WIiŁ,
9) Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Pomocy Prawnej - symbol WRP,
10) Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw BHP - symbol WB,
11) Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
i Spraw Obronnych - symbol WOIN.

Komendantowi wojewódzkiemu podlegają bezpośrednio:
1) Wydział Organizacji i Nadzoru;
2) Wydział Kadr;
3) Wydział Informatyki i Łączności;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Pomocy Prawnej;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw BHP;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych.

. Zastępca komendanta wojewódzkiego nadzoruje:
1) Wydział Operacyjny;
2) Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy;
3) Ośrodek Szkolenia PSP.

. Zastępca komendanta wojewódzkiego nadzoruje:
1) Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny;
2) Wydział Finansów.

Zastępca komendanta wojewódzkiego nadzorujący Wydział Operacyjny pełni funkcję dowódcy Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.Opublikował: admin kwpsp
Publikacja dnia: 13.01.2018
Podpisał: admin kwpsp
Dokument z dnia: 04.11.2015
Dokument oglądany razy: 4 683